Root » , , , , » Donesen proračun grada Supetra

Donesen proračun grada Supetra

Objavio: BracOnline | 26. 02. 2019.

Grad Supetar, odnosno Gradsko vijeće najvećega naselja na našemu otoku, donijelo je proračun Grada za 2019. godinu. Prihodi i primitci u 2019. godini iznosit će 54.989.166 kuna, a rashodi i izdatci 54.462.242 kuna. U ovoj godini planirani rashodi i izdatci bit će za 32 % veći u odnosu na proračun iz 2018. godini.

Tako se od ukupno planiranih prihoda 32 %, odnosno 17.566.740 kuna odnosi na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općega proračuna. Slijede prihodi od poreza 25 %, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 22 %, primici od zaduživanja 10 %, od imovine 6 %, od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5 %, a preostalih 284.000 kuna odnosi se na kazne, upravne mjere i ostale prihode, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Od planirane pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općega proračuna, nešto više od 11 milijuna kuna odnosi se na pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU.

Od ukupno planiranih rashoda, čak 48 % njih odnosi se na nabavu proizvodene dugotrajne imovine, a slijede materijalni rashodi s udjelom od 20 % te rashodi za zaposlene s udjelom od 14 %. Na ostale rashode odnosi se 6 %, 5 % za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, a 4 % na dinancijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada.

Zanimali su nas i važniji naglasci ovogodišnjega proračuna te koja će biti strateška ulaganja Grada Supetra. Do pisanja ovoga teksta nitko nam se iz gradske uprave nije javio niti odgovorio na upite. Povirili smo zato u zapisnike sa sjednica Gradskoga vijeća i doznali da je proračun za 2019. godinu donesen na 17. sjednici održanoj 19. studenoga. Proračun je izložila predsjednica Odbora za financije i proračun Marijana Šemanović. Doznajemo da su prije glasovanja tu sjednicu zbog vrijeđanja jednoga vijećnika napustili Danica Baričević, Nikola Rendić i Borislav Martić. Odluka o proračunu donesena je s 9 glasova vijećnika.
Supetar otok Brač slike

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -