Root » , , » Crkvica sv. Ivan Krstitelj, Škrip

Crkvica sv. Ivan Krstitelj, Škrip

Objavio: BracOnline | 31. 01. 2011.

Crkvica sv. Ivan Krstitelj, Škrip, otok Brač slike
Na zapadnom rubu starog groblja u Škripu smjestila se crkva sv. Ivana Kristitelja, u neposrednoj blizini crkve sv. Duha s kojom oblikuje jedinstveni grobljanski sklop. Građevina stilski spada u kasnu renesansu građevini koja izražena je na prilično jednostavnom arhitektonskom plastikom navedenog stila. Unutar perimetra obje crkve nalaze se nizovi monolitnih nadgrobnih ploča na kojima je uklesan motiv alata kao što su kosiri, motike i sl.

Istočno od obje crkve nalazi se novi dio groblja s niskim grobnicama u nizovima koje su tipološki bliske kasnosrednjovjekovnim nadgrobnim pločama. Crkva je djelomično izgrađena iznad pravca ilirskog gradinskog bedema. Sama građevina je sastavljena od jednog broda i pravokutne apside koji su s vanjske strane pokriveni dvostrešnim krovom. U svojoj unutrašnjosti, crkva je presvođena bačvastim svodom s profiliranim vijencem na svojoj bazi. Na središnjem dijelu zapadnog pročelja nalazi se jednostavni kameni portal s oblim štapom i profiliranim vijencem uz koji su priljubljena dva horizontalno orijentirana pravokutna prozora kamenih okvira s drvenom rešetkom. Iznad vrata nalazi se kamena rozeta sa stupićima i središnjim cvijetom, a iznad nje nalazi se kamena preslica na zidanoj bazi s profiliranim vijencem. Glavne sastavnice preslice su dva stupića povezana lukom na čijem se vrhu nalazi stilizirana ljudska glava. Također, važno je spomenuti da su na unutrašnjem dijelu sjevernog zida vidljivi ostaci ranijeg zdenca za krštenje budući da je crkva nekada služila kao krstionica, u razdoblju kada je susjedna crkva sv. Duha imala funkciju župne crkve Škripa. Završetkom gradnje nove župne crkve sv. Jelene crkva Ivana Krstitelja dobiva ulogu mrtvačnice.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -